2023-10-25

Steg till arbete – Up and running!

Projektet Steg till arbete är nu startat och fortgår för fullt på de 40 orterna där Arcus bedriver projektet. Hittills har vi tagit emot 585 personer som är igång med tjänsten och flera hundra till står i startgroparna att få börja.

Steg till arbete är en helt ny tjänst inom arbetslivsinriktad rehabilitering som vänder sig till personer som på grund av ohälsa och/eller funktionsnedsättning behöver extra stöd för att komma ut i sysselsättning. Syftet med tjänsten är att utreda personens arbetsförmåga och dennes behov av anpassningar och stöd för att ta sig vidare ut i sysselsättning.

Våra arbetsterapeuter och arbetskonsulenter ser till varje persons unika situation och säkerställer att dem får de anpassningar och det stöd som just de behöver för en lyckad anställning. Tillsammans med deltagaren planerar och genomför Arcus en tjänst som rustar deltagaren för att ta sig ut på arbetsmarknaden eller en spännande utbildning.

Tjänsten inleds med ett startsamtal där deltagaren tillsammans med Arcus skapar en planering och ett upplägg anpassat efter dennes behov och förutsättningar. Deltagarens tid i steg till arbete kan som allra längst vara ett år och två månader. Steg till arbete är indelad i fyra delar och deltagaren kommer ta del av de delar som det bedöms finnas ett behov av.

Del 1
Kartläggning
Del ett är en kortare del som pågår under tre veckor. Här ligger fokus på att kartlägga deltagarens förutsättningar och behov. I del 1 kommer deltagarens både ha individuella samtal och aktiviteter i grupp. Under denna del kommer deltagarens ha kontakt med en arbetsterapeut som genom tester och kartläggande samtal skapar en plan för hur deltagarens fortsatta tid i tjänsten ska se ut. Målet är att deltagarens kompetenser, behov och förutsättningar ska vara synliggjorda när denne går över i nästa del av tjänsten.

Del 2
Kartlägga resurser och stödbehov
I den här delen av tjänsten arbetar en arbetsterapeut tillsammans med deltagaren för att mer djupgående kartlägga dennes förutsättningar och behov kopplade till olika arbetsuppgifter. I en konstruerad miljö kommer deltagaren i egen takt få utföra praktiska arbetsmoment med målet att identifiera om det finns behov av anpassningar inför kommande arbetsprövningar på plats hos en arbetsgivare.

Del 3
Stärka och utveckla
Under del tre ska deltagaren börja stärka och utveckla din position på arbetsmarknaden genom motiverande insatser, vägledning och arbetsprövning i reell miljö. Deltagaren kommer inledningsvis få stöd att kartlägga minst ett lämpligt yrkesområde som passar dennes kompetenser, behov och förmågor. Målet är att deltagaren ska komma ut på en eller flera arbetsprövningar för att testa på de yrkesområden som framkommit under kartläggningen.

Del 4
Hitta arbetsplats
I del fyra ger vi deltagaren stöd för att denne ska hitta en arbetsprövningsplats som ska leda till en anställning. Under arbetsprövningen har man som deltagaren fortsatt kontakt med sin arbetskonsulent som ger det stöd deltagaren behöver för att allt ska fungera bra. Målet är att deltagaren ska få en anställning med omfattning som motsvarar dennes arbetsförmåga.

Våra arbetsterapeuter och arbetskonsulenter strävar alltid efter att skapa en känsla av trygghet och försäkra våra deltagare om att deras välbefinnande är vår högsta prioritet.

Steg till arbete pa 39 orter i Arcus regi 3